Süti (cookie) tájékoztató

Az átláthatóságon alapuló adatbiztonság fontos a 220volt Magyarország Kft. részére, ezért a 220volt Magyarország Kft. (1135 Budapest, Szegedi út 42-44.) (a továbbiakban cégünk/adatkezelő) és a weboldalt biztosító partnerei sütiket (cookie), plug-int használ a weboldalon (https://berles.220volt.hu/).

GDPR: Az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról
Személyes adat: minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ.
Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy
a tagállami jog is meghatározhatja;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

Mi az a cookie (süti) ?

A weboldalra történő látogatáskor cégünk partnerei olyan adatcsomagokat(cookie, süti) használnak, telepítenek az Ön eszközeire, amelyekkel az Ön igényéhez tudják alakítani a weboldalt, megkönnyítik és gyorsítják a vásárlási és kiválasztási folyamatokat, továbbá adatokkal szolgáltat arra vonatkozóan, hogy hatékonyabban és magasabb színvonalon lehessen szolgáltatásokat, hirdetéseket közölni, közvetíteni. Ezen alkalmazások, adatcsomagok (cookie, süti) megváltoztathatóak Ön által. A cookie-k (sütik) segítenek például abban, hogy cégünk felismerje eszközét a következő látogatáskor, bejelentkezési, regisztrált adatait tároljuk a legközelebbi könnyebb beazonosíthatóság érdekében, statisztikai mérések elvégzése céljából.

Milyen adatokat kezel a cookie (süti) és mi az adatkezelés célja?

Az alkalmazott cookie (süti) az Ön munkameneteit azonosítja, illetve különbözteti meg más használótól, regisztrált felhasználótól,a honlap használó illetve regisztrált felhasználó érdeklődési köre a honlap látogatás alkalmával a honlapon található termékek tekintetében, utolsó belépésének időpontja.

Kezelt adatok: IP-cím, a lehívott fájl elnevezése, a lehívás napja és pontos ideje, a továbbított adatmennyiség, jelentés, hogy sikeres volt a lehívás, jelentés, hogy adott esetben miért volt sikertelen a lehívás, az internet-szolgáltató neve, adott esetben a számítógépe operációs rendszere és böngésző szoftvere, valamint a weboldal, ahonnan kiindulva felkeresett minket.

Az adatkezelés céljai:

- az Ön által igénybe vett szolgáltatások hatékonyabbá, kedvezőbbé tétele

- cégünk jogainak érvényesítése

- az Ön felhasználói azonosítása

- cégünk szolgáltatásainak megfelelő fenntartása

- statisztikai és analitikus, látogatottsági, oldalhasználati elemzések készítése

- értékesítési rendszerünk folyamatos fejlesztése

- az Ön vásárlási szakaszainak, folyamatainak biztosítása érdekében annak tárolása

Mi az adatkezelés jogalapja?

A fenti adatokra vonatkozóan a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján történik a rendszerstabilitás és az adat- és működésbiztonság biztosítása céljából , továbbá Ön, mint érintett a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésében foglaltak alapján.

Mennyi ideig kezeljük ezeket az adatokat ?

A személyes adatot az Ön által igénybevett szolgáltatások feldolgozása céljából gyűjtünk, kezelünk és használunk fel.

A személyes adatokat addig tároljuk, amíg azok az elérni kívánt célokhoz szükségesek, amelyeknek eléréséhez az adatait kezeljük, vagy az esetleges elévülési vagy jogszabályban meghatározott egyéb tárolási idők lejártáig, ha a jelen adatkezelési tájékoztató másként nem rendelkezik.

A jelen süti tájékoztató alkalmazásának az elfogadásával a gyűjtött adatokat a lent felsorolt harmadik személyek kezelik. Azoknál adatcsomagoknál (cookie), amelyek munkamenetet is rögzítenek a munkamenet és a böngésző bezárásától számított 90 napig. Regisztrációs adatra vonatkozó cookie-k, sütik a regisztráció törlését követő két évig.

A cookie (süti) módosítása lehetséges?

Ha a böngészőjében engedélyezve vannak a sütik (legtöbb esetben alapbeállításban engedélyezve vannak), úgy Ön hozzájárult az engedélyezett sütik által történő személyes adatainak gyűjtéséhez. Önnek lehetősége van a böngészője beállításainak módosításával megváltoztatni a süti (cookie) beállításokat. Azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy a sütik letiltása esetén használhatatlanná válhatnak az Ön által látogatni kívánt weboldalak, beleértve a jelen weboldalt is. A gyakran használt böngészőkben történő beállításokról az alábbi linkeken tájékozódhat:

Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Apple Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Külső szolgáltatók által elhelyezett sütik

A Külső szolgáltatók által elhelyezett sütik esetén a külső szolgáltatók adatkezeléséi, adatvédelmi tájékoztatóiban leírtak irányadók. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás. Ha Ön elfogadja a cookie-k, Plug-in eszközök betöltését, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait az Egyesült Államokba továbbíthassuk a GDPR 49. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint. Felhívjuk figyelmét azokra a kockázatokra, hogy ezen szolgáltatók szervere, székhelye az Egyesült Államokban található. A személyes adatokra vonatkozó adatvédelem az Egyesült Államok területén eltér az Európai Unió által biztosítottól. Az ilyen szolgáltatók adatkezelésének a veszélye, hogy az Egyesült Államok hatóságai ellenőrzési és megfigyelési céllal hozzáférhetnek a továbbított személyes adataihoz, amivel szemben korlátozottak a jogorvoslati lehetőségek.

Olyan harmadik fél szolgáltatók, mint

-Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) sütiket tárolhatnak az Ön eszközén elemzés és kimutatások érdekében. Ilyen a Google Analytics, amely olyan adatokat gyűjt, mint különösen a weboldalt látogatók száma, böngészési adatok, weboldal látogatói milyen oldalról érkeztek, IP cím. A gyűjtött adatok továbbításra kerülhetnek a Google Egyesült Államokban található szervereire. Az adatkezelésükkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségükön tájékozódhat:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A Google Analytics deaktiválásához le kell tölteni és telepíteni a következő plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

- Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) látogatói tevékenység pixelje az online marketingtevékenység mérésére szolgál, amely elősegíti a számunkra a marketingtevékenységünk hatékonyságának mérését. A Facebook süti használatára vonatkozó szabályzata itt érhető el: https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/?entry_point=cookie_policy_redirect&entry=0

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait, jogorvoslati jogait, és azok korlátait részletesen a GDPR rendelet tartalmazza (például de nem kizárólagosan a GDPR 12-22., 77., 79. és 82. cikkei).

Ön, mint érintett a megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatban kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát.

Átlátható tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy átlátható, tömör, világos és könnyen hozzáférhető tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel kapcsolatban.

Adatkezelő az Ön kérelmére tájékoztatást ad a kezelt, az Adatkezelő által megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, forrásairól, az adatkezelés jogalapjáról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, elérhetőségéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens (a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi) körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, az adatkezeléssel összefüggően. Ön kérelmezheti Adatkezelőtőlaz Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Tájékoztatást kérhet az adattovábbítás megvalósulása esetén annak jogalapjáról és címzettjéről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtásának jogáról. ( GDPR 12. cikk, 15. cikk)

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 30 napon belül, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás díjmentes feltéve, ha a kérelmező kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre.

Helyesbítés joga

Adatkezelő kérésre helyesbíti az Önre vonatkozó helytelen személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön, mint érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. ( GDPR 16. cikk)

A korlátozáshoz való jog

Adatkezelő, jogosul arra, hogy kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy cégünk, mint adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes és Ön, mint érintett ellenzi az adatok törlését, és helyette inkább kéri azok felhasználásának korlátozását;

- Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy

- Ön mint érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. ( GDPR 18. cikk)

A törléshez való jog ( az „elfeledtetéshez való jog”)

Adatkezelő a személyes adatokat törli, ha azok kezelése jogellenes, azt az érintett kéri, vagy a kezelt adat hiányos vagy téves – ez a hiányosság vagy téves helyzet jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a hazai vagy nemzetközi kötelezően alkalmazandó jogi norma a törlést nem zárja ki, vagy az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok törvényben meghatározott tárolásának határideje lejárt vagy a tárolását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve más hatóság kötelezően elrendelte. (GDPR 17. cikk)

A tiltakozáshoz való jog

Ön, mint érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen kivéve, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségen alapul vagy az jogos érdekek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el (GDPR 21. cikk). Amennyiben a személyes adatok felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés ( ideértve a profilalkotást is) céljából történik, jogosult a közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen tiltakozni (GDPR 21 cikk.).

Adathordozhatósághoz való jog:

Ön, mint érintett jogosult a rá vonatkozó, és Adatkezelő részére bocsátott személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható, érthető formátumban megkapni, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná cégünk, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása során Ön, mint érintett jogosult arra, hogy – technikai megvalósíthatóságtól függően – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is. A személyes adatok hordozhatóságához való jog nem sértheti az adatok törléséhez való jogot és hátrányosan nem érintheti mások szabadságát és jogait. ( GDPR 20. cikk)

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés visszavonásához való jog

Önnek, mint érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonja, amennyiben nincs más jogalapja az adatkezelésnek. Hozzájárulása visszavonása esetén az Önről tárolt adatokat töröljük, illetve személytelenítjük és azokat esetlegesen a személyére való utalás nélkül statisztikai célokra használjuk fel. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja az [email protected] email címre jelezve.

Automatizált döntéshozatal

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki önre olyan, automatizált adatkezelésen alapuló döntés, amely jogaira jelentősen kihat. Ezt a jogot a GDPR bizonyos esetekben korlátozza, vagy az Ön hozzájárulásától függővé teszi az automatizált döntéshozatal alkalmazását. Ön jogosult arra, hogy véleményét kifejezze, a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Értesítési kötelezettség a személyes adatok helyesbítése, törlése, illetve korlátozása körében:

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az Ön személyes adatai helyesbítésénél, korlátozásánál illetve törlésénél, akikkel, amelyekkel a személyes adatot közölték, kivéve ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérése esetén tájékoztatjuk-e címzettekről.

Adatkezelő, amennyiben Ön a fenti jogok alapján kérelemmel él, úgy a kérelem beérkezésétől számítva késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatja, mint érintettet a kérelmezett intézkedésről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két (2) hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri( GDPR 12. cikk).

Ha Adatkezelő, nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ön, mint érintett bármikor ingyenesen tájékoztatást, információt kérhet cégünktől (különösen kapcsolatban, hogy az Önre vonatkozó adatkezelés történik-e, folyamatban van-e, mi az adatkezelés jogalapja). A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani.

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre díjat számítunk fel vagy megtagadjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség:

Ön, mint érintett az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült kérdéseit, észrevételeit, kéréseit az [email protected] email címre, továbbá a 220volt Magyarország Kft. (székhely: 1135 Budapest, Szegedi út 42-44., cégjegyzékszám:01-09-978961) székhelycímére küldött postai küldeménnyel jelezheti, illetve teheti fel.

Ön, mint érintett a személyes adatkezelésre vonatkozó jogai gyakorlása körében a cégünkhöz, mint adatkezelőhöz intézett kérésének, közlésének elutasítása, illetve az azokban foglalt intézkedések elmulasztása miatt, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11., Levelezési cím: 13630Budapest, Postafiók: 9., Telefon: +36 -1-391-1400 E-mail: [email protected] )   fordulhat.

Ön, mint érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatban az Adatkezelőhöz is fordulhat közvetlenül: [email protected] e-mail címre küldött levelében.

Ön, mint érintett a fentieken túl bírósági jogorvoslatra is jogosult. Ön, mint érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthat.

A weboldallal kapcsolatban az internet böngészőjében állíthatja be a már elfogadott sütik (cookie-k) alkalmazását.

Amennyiben a süti alkalmazásra vonatkozó „Elfogadom” gombra kattint, úgy Ön önként hozzájárul a cookie-k, plug-inek által Önről gyűjtött személyes adatainak rögzítéséhez és ezen adatok továbbításához a fentiek szerint. Amennyiben hozzájárulását adja a sütik ( cookie-k ) és plug-inek alkalmazásához, akkor a marketing és személyre szabás céljából használt cookie-k és a harmadik fél szolgáltatók által használt cookie-k is aktiválva lesznek. Az „Elfogadom” gombra kattintva Ön kijelenti, hogy a 18. életévét betöltötte.